Συμμετοχή στο Έργο του Μουσείου

Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος εξαρτάται άμεσα από τις δωρεές και τις χορηγίες που δέχεται για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, τον εμπλουτισμό των συλλογών του, την αναβάθμιση της κτιριακής του υποδομής, την προβολή των δραστηριοτήτων του, τη συνέχιση του εκδοτικού του έργου, την υλοποίηση των εκδηλώσεων του και την προώθηση του επιστημονικού εκπαιδευτικού του έργου.

Πολυάριθμοι ευεργέτες και δωρητές έχουν στηρίξει το Ναυτικό Μουσείο από της ιδρύσεώς του μέχρι σήμερα, χαρακτηριστικό δε είναι ότι το κτίριο που στεγάζεται στη μαρίνα της Ζέας αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των συλλογών προέρχεται από δωρεές.

Όποιος επιθυμεί να προσφέρει κάποια δωρεά ή να στηρίξει με χορηγία εκδηλώσεις του Μουσείου δεν έχει παρά να κοινοποιήσει την πρόθεσή του γραπτά ή προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Μεγάλοι Ευεργέτες - Ευεργέτες

Μεγάλοι Ευεργέτες ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι εφάπαξ ή τμηματικά εισφέρουν στο Μουσείο χρηματικό ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) € ή διαθέσουν κληρονομία ή άλλο περιουσιακό στοιχείο αντίστοιχης χρηματικής αποτίμησης. Αντίστοιχα Ευεργέτες ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι εφάπαξ ή τμηματικά σε χρονικό διάστημα μιας πενταετίας, εισφέρουν στο Μουσείο χρηματικό ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000)€ ή διαθέσουν κληρονομία ή  άλλο περιουσιακό στοιχείο αντίστοιχης χρηματικής αποτίμησης.

Οι Μεγάλοι Ευεργέτες και οι Ευεργέτες καταχωρούνται στο επίσημο Βιβλίο του Μουσείου,   τους απονέμονται σε επίσημη τελετή τιμητικά διπλώματα,  φωτογραφίες τους αναρτώνται σε ειδικό χώρο και  τα ονόματά τους περιλαμβάνονται  σε αναμνηστικό πίνακα και σε ειδική στήλη στην ιστοσελίδα του Μουσείου. Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος δεσμεύεται για την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας εφόσον εκδηλωθεί σχετική βούληση.

Δωρητές

Δωρητές ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όσοι συμβάλλουν στην υποστήριξη του έργου του Μουσείου, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις του  διαθέτοντας: έργα τέχνης, ιστορικά αντικείμενα, κειμήλια, χρήματα, κινητές αξίες, πνευματικά δικαιώματα, ακίνητα, είδη και εξοπλισμό που υποστηρίζει τη λειτουργία του ή παρέχοντας υπηρεσίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χρηματικής αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) €.

Οι Δωρητές καταχωρούνται στο επίσημο Βιβλίο του Μουσείου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τους απονέμονται τιμητικά διπλώματα, σχετική ανακοίνωση περιλαμβάνεται σε ειδική στήλη της τριμηνιαίας έκδοσης του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος ‘’ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ναυτικής ιστορίας’’ και σε ειδική στήλη στην ιστοσελίδα του Μουσείου. Το Μουσείο δεσμεύεται για την τήρηση απόλυτης εχεμύθειας εφόσον εκδηλωθεί σχετική βούληση. 

Δωρεές αντικειμένων

Οι δωρεές αυτού του είδους αποτελούν τον βασικό και για πολλά χρόνια μοναδικό τρόπο εμπλουτισμού των συλλογών, των αρχείων και της βιβλιοθήκης του Μουσείου.

Τα αντικείμενα από τη στιγμή που παραδίδονται στο προσωπικό, ψηφιοποιούνται, καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφής και στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων, συντηρούνται εφόσον κριθεί απαραίτητο, και αξιοποιούνται ανάλογα από την επιστημονική έρευνα. Στο απογραφικό δελτίο των εισερχομένων αντικειμένων αναφέρεται ρητά ο τρόπος πρόσκτησης, το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία του δωρητή, στον οποίο γνωστοποιείται ο κωδικός καταχώρησης της δωρεάς του. Σε περίπτωση έκθεσης ή δημοσίευσης των δωρηθέντων αντικειμένων, στον υπομνηματισμό τους αναγράφεται πάντοτε το όνομα του δωρητή ανάλογα με την επιθυμία του.

Το Ναυτικό Μουσείο δέχεται κατά περίπτωση δωρεές αντικειμένων, τα οποία ο δωρητής μπορεί να κρατήσει εφ’ όρου ζωής και να περιέλθουν στην κατοχή του Μουσείου μετά θάνατο.

Επίσης γίνεται δεκτή η φιλοξενία αντικειμένων επί παρακαταθήκη (επ’ αόριστον ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κάτοχοί τους επιθυμούν την παρουσία τους στο ευρύ κοινό.

Χρηματικές Δωρεές

Χρηματικές δωρεές γίνονται δεκτές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τράπεζες, επιχειρήσεις και ιδρύματα. Μπορούν να δοθούν υπό τον τύπο της γενικής οικονομικής ενίσχυσης ή ύστερα από συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να προσδιοριστούν για την κάλυψη μιας συγκεκριμένης ανάγκης ή έργου του φορέα μας όπως: αγορά αντικειμένων για τον εμπλουτισμό των συλλογών, κάλυψη των δαπανών μιας περιοδικής έκθεσης, κάλυψη της δαπάνης για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων του Μουσείου ή και έκτακτου προσωπικού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος,  συντήρηση της τεχνικής υποδομής ή μέρους των εκθεμάτων, υλοποίηση μιας έκδοσης, συντήρηση και ανανέωση της ιστοσελίδας μας, κάλυψη των δαπανών επισκέψεων σχολικών ομάδων.

Δωρεές σε είδος

Η παροχή δωρεάν υπηρεσιών ή η προσφορά υλικών βοηθούν σημαντικά στην καθημερινή λειτουργία του Μουσείου. Ενδεικτικά αναφέρονται η προσφορά αναλώσιμων υλικών ή εκτυπωτικών εργασιών, η συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής, η προσφορά ασφαλιστικών υπηρεσιών, η διάθεση Η/Υ και προγραμμάτων, η προσφορά του catering μιας εκδήλωσης, η διάθεση υλικού για την σωστή φύλαξη και προστασία των αντικειμένων των συλλογών και των αρχείων μας, η δωρεάν προβολή στα μέσα ενημέρωσης.

Δωρεές κινητών - ακινήτων αξιών

Το Ναυτικό Μουσείο δέχεται δωρεές ακινήτων περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκμεταλλεύεται προς όφελος των σκοπών του ή για να στεγάσει συγκεκριμένες υπηρεσίες του. Παράλληλα γίνονται δεκτές ως εξαιρετικά σημαντικές για την λειτουργία και τους σκοπούς του Μουσείου οι δωρεές κινητών αξιών όπως ομόλογα, μετοχές αλλά και πνευματικά δικαιώματα, τα οποία αξιοποιούνται στο πλαίσιο που επιτρέπουν οι νόμοι και ο χαρακτήρας της λειτουργίας του ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Εθελοντική Εργασία

Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος δέχεται εθελοντές οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε κάποια από τις δραστηριότητές μας, όπως  η αποδελτίωση περιοδικών στη βιβλιοθήκη, η καταγραφή και η τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου κ.α.